آموزش تصویری php - جلسه پنجم- پی اچ پی انفو چیست ؟

جلسه پنجم
آشنایی با تابع پی اچ پی انفو
phpinfo()

لینک دانلود :

آموزش تصویری php - جلسه پنجم- پی اچ پی انفو چیست ؟

سر فصل ها :

( هر قسمت تکمیل شد لینک آن قرار داده میشود )

Beginner PHP Tutorial - 1 - Introduction to PHP
Beginner PHP Tutorial - 2 - Installing XAMPP Part 1

Beginner PHP Tutorial - 3 - Installing XAMPP Part 2
Beginner PHP Tutorial - 4 - Creating Your First PHP File
Beginner PHP Tutorial - 5 - Writing Your First PHP File
Beginner PHP Tutorial - 6 - The phpinfo Function
Beginner PHP Tutorial - 7 - The php.ini File
Beginner PHP Tutorial - 8 - Indentation
Beginner PHP Tutorial - 9 - echo
Beginner PHP Tutorial - 10 - print
Beginner PHP Tutorial - 11 - Output HTML Using echo_print
Beginner PHP Tutorial - 12 - Embedding PHP Inside HTML
Beginner PHP Tutorial - 13 - comments
Beginner PHP Tutorial - 14 - Error Reporting
Beginner PHP Tutorial - 15 - More on Error Reporting
Beginner PHP Tutorial - 16 - Variables
Beginner PHP Tutorial - 17 - Concatenation
Beginner PHP Tutorial - 18 - if _ if else Statement
Beginner PHP Tutorial - 19 - if _ else if Statement
Beginner PHP Tutorial - 20 - Assignment Operators
Beginner PHP Tutorial - 21 - Comparison Operators
Beginner PHP Tutorial - 22 - Arithmetic Operators
Beginner PHP Tutorial - 23 - Logical Operators
Beginner PHP Tutorial - 24 - Triple Equals
Beginner PHP Tutorial - 25 - while Loop
Beginner PHP Tutorial - 26 - do while Loop
Beginner PHP Tutorial - 27 - for Loop
Beginner PHP Tutorial - 28 - switch Statement
Beginner PHP Tutorial - 29 - die and exit Functions
Beginner PHP Tutorial - 30 - Basic Functions
Beginner PHP Tutorial - 31 - Functions with Arguments
Beginner PHP Tutorial - 32 - Functions with a Return Value
Beginner PHP Tutorial - 33 - Global Variables and Functions
Beginner PHP Tutorial - 34 - String Functions Part 1
Beginner PHP Tutorial - 35 - String Functions Part 2
Beginner PHP Tutorial - 36 - String Functions Part 3
Beginner PHP Tutorial - 37 - String Functions Part 4
Beginner PHP Tutorial - 38 - Introduction to Arrays
Beginner PHP Tutorial - 39 - Associative Arrays
Beginner PHP Tutorial - 40 - Multi-dimensional Arrays
Beginner PHP Tutorial - 41 - for each Statement
Beginner PHP Tutorial - 42 - include and require Functions
Beginner PHP Tutorial - 43 - include_once and require_once
Beginner PHP Tutorial - 44 - Expression Matching
Beginner PHP Tutorial - 45 - More on Expression Matching
Beginner PHP Tutorial - 46 - String Functions String Length
Beginner PHP Tutorial - 47 - String Functions Upper _ Lower Case Conversion
Beginner PHP Tutorial - 48 - String Functions String Position Part 1
Beginner PHP Tutorial - 49 - String Functions String Position Part 2
Beginner PHP Tutorial - 50 - String Functions Replacing Part of a String
Beginner PHP Tutorial - 51 - String Functions Replacing Predefined Part of a String
Beginner PHP Tutorial - 52 - Word Censoring Part 1
Beginner PHP Tutorial - 53 - Word Censoring Part 2
Beginner PHP Tutorial - 54 - Creating a Find and Replace Application Part 1
Beginner PHP Tutorial - 55 - Creating a Find and Replace Application Part 2
Beginner PHP Tutorial - 56 - Creating a Find and Replace Application Part 3
Beginner PHP Tutorial - 57 - Creating a Find and Replace Application Part 4
Beginner PHP Tutorial - 58 - timestamps
Beginner PHP Tutorial - 59 - Modifying timestamps
Beginner PHP Tutorial - 60 - Random Number Generation
Beginner PHP Tutorial - 61 - $_SERVER Variables Script Name
Beginner PHP Tutorial - 62 - $_SERVER Variables Host Name
Beginner PHP Tutorial - 63 - Using the Header to Force Page Redirect
Beginner PHP Tutorial - 64 - ob_start
Beginner PHP Tutorial - 65 - Getting Visitors IP Address
Beginner PHP Tutorial - 66 - Better Way to Get Visitors IP Address
Beginner PHP Tutorial - 67 - Detecting a Visitors Browser Part 1
Beginner PHP Tutorial - 68 - Detecting a Visitors Browser Part 2
Beginner PHP Tutorial - 69 - Working with $_GET Variables
Beginner PHP Tutorial - 70 - Working with $_POST Variables
Beginner PHP Tutorial - 71 - Working with Form Data
Beginner PHP Tutorial - 72 - Using htmlentities for Security
Beginner PHP Tutorial - 73 - Setting PHP Sessions
Beginner PHP Tutorial - 74 - Unsetting PHP Sessions
Beginner PHP Tutorial - 75 - Creating Cookies with PHP
Beginner PHP Tutorial - 76 - Deleting Cookies with PHP
Beginner PHP Tutorial - 77 - File Handling Writing to a File
Beginner PHP Tutorial - 78 - File Handling Reading a File
Beginner PHP Tutorial - 79 - File Handling Appending a File
Beginner PHP Tutorial - 80 - The explode Function with File Handling Example
Beginner PHP Tutorial - 81 - The implode Function with File Handling Example
Beginner PHP Tutorial - 82 - File Handling Listing Files Part 1
Beginner PHP Tutorial - 83 - File Handling Listing Files Part 2
Beginner PHP Tutorial - 84 - File Handling Checking if a File Exists
Beginner PHP Tutorial - 85 - File Handling Deleting and Renaming Files Part 1
Beginner PHP Tutorial - 86 - File Handling Deleting and Renaming Files Part 2
Beginner PHP Tutorial - 87 - Uploading Files The Basics
Beginner PHP Tutorial - 88 - Uploading Files The Basics Part 2
Beginner PHP Tutorial - 89 - Uploading Files Restricting File Size
Beginner PHP Tutorial - 90 - Uploading Files Restricting File Extensions Part 1
Beginner PHP Tutorial - 91 - Uploading Files Restricting File Extensions Part 2
Beginner PHP Tutorial - 92 - Creating a non-unique Hit Counter
Beginner PHP Tutorial - 93 - Creating a File Based Unique Hit Counter Part 1
Beginner PHP Tutorial - 94 - Creating a File Based Unique Hit Counter Part 2
Beginner PHP Tutorial - 95 - Creating a File Based Unique Hit Counter Part 3
Beginner PHP Tutorial - 96 - MD5 Encryption Part 1
Beginner PHP Tutorial - 97 - MD5 Encryption Part 2
Beginner PHP Tutorial - 98 - Sending an Email Part 1
Beginner PHP Tutorial - 99 - Sending an Email Part 2
Beginner PHP Tutorial - 100 - Creating a Simple Contact Form Part 1
Beginner PHP Tutorial - 101 - Creating a Simple Contact Form Part 2
Beginner PHP Tutorial - 102 - Creating a Simple Contact Form Part 3
Beginner PHP Tutorial - 103 - Creating a Simple Contact Form Part 4
Beginner PHP Tutorial - 104 - An Introduction to XML
Beginner PHP Tutorial - 105 - Reading a Simple XML File Part 1
Beginner PHP Tutorial - 106 - Reading a Simple XML File Part 2
Beginner PHP Tutorial - 107 - A YouTube XML Example
Beginner PHP Tutorial - 108 - An Introduction to Databases
Beginner PHP Tutorial - 109 - More About Databases
Beginner PHP Tutorial - 110 - phpMyAdmin Part 1
Beginner PHP Tutorial - 111 - phpMyAdmin Part 2
Beginner PHP Tutorial - 112 - phpMyAdmin Part 3
Beginner PHP Tutorial - 113 - Connecting to a Server and Database Part 1
Beginner PHP Tutorial - 114 - Connecting to a Server and Database Part 2
Beginner PHP Tutorial - 115 - SELECT Part 1
Beginner PHP Tutorial - 116 - SELECT Part 2
Beginner PHP Tutorial - 117 - SELECT Part 3
Beginner PHP Tutorial - 118 - SELECT By Example Part 1
Beginner PHP Tutorial - 119 - SELECT By Example Part 2
Beginner PHP Tutorial - 120 - More Basic Querying Part 1
Beginner PHP Tutorial - 121 - More Basic Querying Part 2
Beginner PHP Tutorial - 122 - More Basic Querying Part 3
Beginner PHP Tutorial - 123 - Creating a Database Hit Counter Part 1
Beginner PHP Tutorial - 124 - Creating a Database Hit Counter Part 2
Beginner PHP Tutorial - 125 - Creating a Database Hit Counter Part 3
Beginner PHP Tutorial - 126 - Creating a Database Hit Counter Part 4
Beginner PHP Tutorial - 127 - LEFT JOIN
Beginner PHP Tutorial - 128 - RIGHT JOIN
Beginner PHP Tutorial - 129 - JOIN
Beginner PHP Tutorial - 130 - LIKE With a Search Engine Example Part 1
Beginner PHP Tutorial - 131 - LIKE With a Search Engine Example Part 2
Beginner PHP Tutorial - 132 - LIKE With a Search Engine Example Part 3
Beginner PHP Tutorial - 133 - LIKE With a Search Engine Example Part 4
Beginner PHP Tutorial - 134 - SELECT DISTINCT
Beginner PHP Tutorial - 135 - Creating Tables
Beginner PHP Tutorial - 136 - Logging the User In Part 1
Beginner PHP Tutorial - 137 - Logging the User In Part 2
Beginner PHP Tutorial - 138 - Logging the User In Part 3
Beginner PHP Tutorial - 139 - Logging the User In Part 4
Beginner PHP Tutorial - 140 - Logging the User Out
Beginner PHP Tutorial - 141 - Getting User Data Part 1
Beginner PHP Tutorial - 142 - Getting User Data Part 2
Beginner PHP Tutorial - 143 - Protecting the User Against SQL Injection
Beginner PHP Tutorial - 144 - Registration Form Part 1
Beginner PHP Tutorial - 145 - Registration Form Part 2
Beginner PHP Tutorial - 146 - Registration Form Part 3
Beginner PHP Tutorial - 147 - Registration Form Part 4
Beginner PHP Tutorial - 148 - More Validation Part 1
Beginner PHP Tutorial - 149 - More Validation Part 2
Beginner PHP Tutorial - 150 - More Validation Part 3
Beginner PHP Tutorial - 151 - SQL Injection Part 1
Beginner PHP Tutorial - 152 - SQL Injection Part 2
Beginner PHP Tutorial - 153 - SQL Injection Part 3
Beginner PHP Tutorial - 154 - SQL Injection Part 4
Beginner PHP Tutorial - 155 - SQL Injection Part 5
Beginner PHP Tutorial - 156 - Introduction to GD
Beginner PHP Tutorial - 157 - Protecting Email with String to Image Part 1
Beginner PHP Tutorial - 158 - Protecting Email with String to Image Part 2
Beginner PHP Tutorial - 159 - Protecting Email with String to Image Part 3
Beginner PHP Tutorial - 160 - Protecting Email with String to Image Part 4
Beginner PHP Tutorial - 161 - Watermarking Images Part 1
Beginner PHP Tutorial - 162 - Watermarking Images Part 2
Beginner PHP Tutorial - 163 - Watermarking Images Part 3
Beginner PHP Tutorial - 164 - Creating Captcha Image Security Part 1
Beginner PHP Tutorial - 165 - Creating Captcha Image Security Part 2
Beginner PHP Tutorial - 166 - Creating Captcha Image Security Part 3
Beginner PHP Tutorial - 167 - Creating Captcha Image Security Part 4
Beginner PHP Tutorial - 168 - Scaling Down Images to Thumbnails Part 1
Beginner PHP Tutorial - 169 - Scaling Down Images to Thumbnails Part 2
Beginner PHP Tutorial - 170 - Scaling Down Images to Thumbnails Part 3
Beginner PHP Tutorial - 171 - Introduction to AJAX
Beginner PHP Tutorial - 172 - Loading in file Contents to a DIV Part 1
Beginner PHP Tutorial - 173 - Loading in file Contents to a DIV Part 2
Beginner PHP Tutorial - 174 - Loading in file Contents to a DIV Part 3
Beginner PHP Tutorial - 175 - Auto Suggest Application Part 1
Beginner PHP Tutorial - 176 - Auto Suggest Application Part 2
Beginner PHP Tutorial - 177 - Auto Suggest Application Part 3
Beginner PHP Tutorial - 178 - Auto Suggest Application Part 4
Beginner PHP Tutorial - 179 - Auto Suggest Application Part 5
Beginner PHP Tutorial - 180 - POSTing Data Part 1
Beginner PHP Tutorial - 181 - POSTing Data Part 2
Beginner PHP Tutorial - 182 - POSTing Data Part 3
Beginner PHP Tutorial - 183 - POSTing Data Part 4
Beginner PHP Tutorial - 184 - POSTing Data Part 5
Beginner PHP Tutorial - 185 - Throwing an Exception
Beginner PHP Tutorial - 186 - try, throw, catch
Beginner PHP Tutorial - 187 - Custom Exceptions
Beginner PHP Tutorial - 188 - Custom Error Messages
Beginner PHP Tutorial - 189 - Introduction to OOP
Beginner PHP Tutorial - 190 - Classes, Properties, and Methods
Beginner PHP Tutorial - 191 - Return a Property Value
Beginner PHP Tutorial - 192 - Changing a Property Value
Beginner PHP Tutorial - 193 - public, private, and protected
Beginner PHP Tutorial - 194 - Constants
Beginner PHP Tutorial - 195 - Class Constructor
Beginner PHP Tutorial - 196 - Multiple Instances of Classes
Beginner PHP Tutorial - 197 - extends Part 1
Beginner PHP Tutorial - 198 - extends Part 2
Beginner PHP Tutorial - 199 - Connecting to a Database the OOP Way
Beginner PHP Tutorial - 200 - Final PHP Video!!!
برگشت

...هنـوز نظـری داده نشـده اسـت

پـاسـخ

موارد اجبـاری : نـام
نمایش داده نخواهد شـد موارد اجبـاری : ایـمیـل
: وب سـایـت
موارد اجبـاری : کد امنیتی
موارد اجبـاری : نـظــر


logo-samandehi
«تمامي فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است»