مقاله داده کاوی

دسـته بنـدی   »  فایلهای عملی

مقاله داده کاوی
  • Rating: (15)
  • 15\05\1393
  • 1044

چکيده
داده كاوي تلاش برای استخراج دانش از انبوه داده هاي موجود است . داده كاوي به كمك مجموعه اي از روشهاي آماري و مدلسازي، مي تواند الگوها و روابط پنهان موجود در پايگاه هاي داده را تشخيص دهد . تاكنون ابزارها و روش هاي مختلف براي پردازش اطلاعات ساخت يافته توسعه داده شده است كه در نتيجه آن ها ساخت پايگاه هاي اطلاعاتي و ايجاد انبارهاي داده به سادگي صورت مي گيرد. امروزه سازمان ها قادرند با هزينه كم اطلاعات وسيعي از وضعيت كسب وكار خود جمع و نگهداري كنند و اين موجب شده است كه استفاده از روشهای داده كاوي، ارزش قابل توجهي را براي سازمان، به دست آورد . رويكردهاي موجود به مساله داده كاوي متنوع است . دراين گزارش نگاهي به آخرين دستاوردهاي اين زمينه علمي، انداخته خواهد شد.

فهرست :
چکيده 3
1      مقدمه   3
2    تاریخچه ی داده کاوي 4
3     رو شهاي گردآوري اطلاعات 5
4-1    حلقه داده کاوي چیست؟ 7
4-1-  1    شناسایی فرصت هاي تجاري 7
4-1-2      داده کاوي 9
4-1-2-1       مراحل داده کاوي 10
4-1-3      انجام اقدامات 11
4-1-4      اندازه گیري نتایج 11
5        آمار و داده کاوي 12
6        داده کاوي چه کاري انجام میدهد؟ 16
6-1      عملیات داده کاوي 17
6-1-1      دسته بندي و پیشگویی 17
6-1-1-1      روشهاي دسته بندي 18
6-1-2       خوشه بندي 19
6-1-3      تحلیل روابط و وابستگیها 22
6-1-4      پیش بینی 23
7     نرم افزارهاي داده کاوي 23

تعداد کل صفحات : 24

بخشی از منابع و مراجع :

[1] An Introduction to Data Mining: http://www.thearling.com/, retrieved on Mar 2, 2007.

[2] Data Mining: Efficient Data Exploration and Modeling: http://research.microsoft.com/dmx/DataMining/, retrieved on Mar 2, 2007.

[3] Christine Gertisio and Alan Dussauchoy, "Knowledge Discovery from Industrial Data base", Journal of Intelligent Manufacturing, 15, 29-37, 2004.

[4] Berry, M., and Linoff, G., “Data Mining Techniques: For Marketing, Sales, and Customer Support” New York: John Wiley and Sons, 1997.

[5] Cornelia Gyorödi, Robert Gyorödi, Stefan Holban – "A Comparative Study of Association Rules Mining  Algorithms", SACI 2004, 1st Romanian-Hungarian Joint Symposium on Applied Computational Intelligence, Timisoara, Romania, May 25-26, pag. 213-222, 2004.

[6] Berson A., Smith S., and Thearling K., “Building Data Mining Applications for CRM,” Tata McGraw-Hill, New York, 2004.

[7] Fayyad U., Piatetsky-Shapiro G., and Smyth P., "From Data Mining to Knowledge Discovery in Databases," American Association for Artificial Intelligence, 1996.

[8] An overview of data mining techniques: http://www.thearling.com/, retrieved on Mar 2, 2007.

[9] AllDataMiningSoftware: http://www.the-data-mine.com/bin/view/Software/AllDataMiningSoftware,  retrieved on Mar 2, 2007.


محصولات مشابه


...هنـوز نظـری داده نشـده اسـت

پـاسـخ

موارد اجبـاری : نـام
نمایش داده نخواهد شـد موارد اجبـاری : ایـمیـل
: وب سـایـت
موارد اجبـاری : کد امنیتی
موارد اجبـاری : نـظــر


«تمامي فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است»