مقاله پايگاه داده تحليلي و هوش تجاري

دسـته بنـدی   »  فایلهای عملی

مقاله پايگاه داده تحليلي و هوش تجاري
  • Rating: (15)
  • 15\05\1393
  • 891

چكيده
پروژه ايجاد سيستم پشتيبان تصميم‌گيري در قالب پايگاه داده تحليلي و هوش تجاري بدليل آنكه در زمينه تصميم‌گيري‌هاي مديريت عالي و مديران ارشد سازمان نقش محوري دارد و هم‌چنين زيربناي مديريت دانش تلقي مي‌گردد، يكي از پروژه‌هاي مهم سازمان است. سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با داشتن شركتهاي تابعه و تحت پوشش وحجم زياد اطلاعاتي  كه در طول عمر چند ساله خود دريافت كرده و مي‌كند نيازمند پردازش اطلاعات و تجزيه و تحليل آنها و رونديابي و داده كاوي و نهايتاً تصميم‌سازي و تصميم‌گيري با استفاده از اين اطلاعات مي باشد.

كلمات كليدي
پايگاه داده تحليلي، هوش تجاري، سيستمهاي پشتيبان تصميم گيري، داشبورد اطلاعات، داده كاوي

تعداد کل صفحات : 17

منابع و مآخذ
1- گزارش "تحليل بازار، محصولات و مشاورين پياده سازي پايگاه داده تحليلي و هوش تجاري"، مديريت توسعه سيستمها و فناوري اطلاعات، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، 1383
2- گزارش پروژه"تجزيه وتحليل فرايند تصميم گيري"، مديريت توسعه سيستمها و فناوري اطلاعات، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، 1384
3- گزارش پروژه"طراحي پايگاه داده تحليلي و هوش تجاري"، مديريت توسعه سيستمها و فناوري اطلاعات، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، 1384
4- گزارش "تجزيه وتحليل هزينه – فايده و مديريت اجرايي پروژه پايگاه داده تحليلي و هوش تجاري "، مديريت توسعه سيستمها و فناوري اطلاعات، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، 1385
5- گزارش " پروژه پايلوت استقرار و پياده سازي پايگاه داده تحليلي و هوش تجاري در حوزه اداره شركتها" مديريت توسعه سيستمها و فناوري اطلاعات، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، 1385
6- گزارش "سمينار پايگاه داده تحليلي و هوش تجاري" ، مديريت توسعه سيستمها و فناوري اطلاعات، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، 1385

7- Adelman Sid, Moss Larrisa, Abai Majid,"Data Strategy", 2005
8- Echerson Wayne W. ,"Performance Dashboards", 2005
9- Few Stephen,"Information Dashboard Design", 2006
10- Inmon William H. ,"Building the data warehouse", 4th Edition, 2005
11- Moss Larrisa, Shaku Atre,"Business Intelligence Roadmap", 2003


محصولات مشابه


...هنـوز نظـری داده نشـده اسـت

پـاسـخ

موارد اجبـاری : نـام
نمایش داده نخواهد شـد موارد اجبـاری : ایـمیـل
: وب سـایـت
موارد اجبـاری : کد امنیتی
موارد اجبـاری : نـظــر


«تمامي فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است»