پایان نامه ارشد بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ستادي

دسـته بنـدی   »  فایلهای عملی

پایان نامه ارشد بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ستادي
  • Rating: (15)
  • 18\05\1393
  • 1113

فهرست :
عنوان                                                                                                                                 صفحه
چکیده .......................................................................................................................................1  
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1 مقدمه ..................................................................................................................................3
2-1 تبیین موضوع تحقیق.............................................................................................................4
3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق ....................................................................................................6 
4-1 اهداف تحقیق ......................................................................................................................7
1-4-1اهداف اصلی تحقیق..........................................................................................................7
2-4-1اهداف فرعی تحقیق..........................................................................................................8
5-1 سوالات تحقیق .....................................................................................................................8
1-5-1سوالات اصلی ..................................................................................................................8
2-5-1سوالات فرعی ..................................................................................................................8
6-1 تبیین فرضیه های تحقیق .......................................................................................................8
7-1 متغیر های تحقیق .................................................................................................................8
8-1 تعریف عملیاتی متغیرها........................................................................................................9
      خلاصه فصل .......................................................................................................................12
فصل دوم : ادبیات ، مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه ........................................................................................................................................14
1-2 تصمیم گیری در سازمانها...................................................................................................14 
2-2 مدیریت در قرن 21............................................................................................................16
3-2 نقش استراتژیک اطلاعات...................................................................................................19
4-2 روش سیستمها و دیدگاه سیستمی.........................................................................................20
5-2 چرخه حیات سيستم.................................................................................... ........................22
6-2 اطلاعات ......................................................................................................... .................. 22
7-2 اهمیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... .......24
8-2 سیستم های اطلاعاتي...........................................................................................................24
9-2 طرح ریزی سیستم های اطلاعاتی..........................................................................................25
10-2 سیستم های اطلاعاتی عمودی...............................................................................................26
11-2 تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی ............................................................................................. 25
12-2 کاربردتکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی ....................................................................................27
13-2 طرح ریزی سازمان............................................................................................................28
14-2 سیستم های اطلاعاتی و رایانه ها ........................................................................................29
15-2 کاربرد سیستم های اطلاعاتی رایانه محور.......................................................................... 33
16-2 مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی......................................................................................36
17- 2سیستم های اطلاعاتی مدیریت ...........................................................................................37
18- 2سیستم اطلاعات مدیریت ...................................................................................................37
19-2 سیستم های اطلاعاتی سازمانی............................................................................................37
20-2 سیستم های میان سازمانی ...................................................................................................38
21-2 سیستم های پشتیبانی تصمیم ...............................................................................................38
22-2 سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری......................................................................................38
23-2 سیستم های پشتیبانی  تصمیمات گروهی.............................................................................39
24-2 سیستم پردازش معاملات ...................................................................................................40
25-2 هوش مصنوعی .................................................................................................................40
26-2 سیستمهای اطلاعاتی ارتباطات الکترونیکی ........................................................................43
27-2 سیستم کارکنان دانشی.......................................................................................................44
28-2 سیستم های پشتیبانی مدیران ارشد .....................................................................................45
29-2 سیستم های پشتیبانی عملیاتي.............................................................................................45
30-2 سیستم گزارشات مدیریت ................................................................................................46
31-2 ویژگیهای سیستم گزارشات مدیریت ................................................................................47
32-2 نقش فناوری اطلاعات در سازمان .................................................................................... 47
33-2 طبقه بندی سیستم های اطلاعاتی ..................................................................................... 48
34-2اتوماسیون  اداری...............................................................................................................49
35-2 مزایا و معایب اتوماسیون اداری............................................................................. ...........49
36-2ارگونومی در مکانیزاسیون اداری ......................................................................................50
37-2 بار گیری تکنولوژی در اتوماسیون اداری..........................................................................51
38-2 مجموعه نرم افزار های اتوماسیون ....................................................................................52
39-2 دستیابی به تعریفی بنیادین ...............................................................................................52
40-2 سیستم های اطلاعاتی اتوماسیون اداری ............................................................................54
41-2 نمونه کربرد های سیستم اتوماسیون اداری .......................................................................55
42-2 سیستم های طلاعاتی اتوماسیون اداری ............................................................................56

43-2 نکات برجسته درباره اتوماسیون و بهسازی روشهای کار ..................................................59
44-2 خود کار سازی ..............................................................................................................60
45-2 ضرورت تفکر برای آینده ...............................................................................................61
46-2 بهبود کار و اتوماسیون ....................................................................................................61
47-2 تحقق دولت الکترونیک در ایران ....................................................................................63
48-2 اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی........................................................................................64
49-2 اتوماسیون فعالیتهای عمومی .............................................................................................64
50-2 مزایای دولت الکترونیکی ................................................................................................65
51-2 نقد و بررسی تحقیقات انجام شده ....................................................................................65
خلاصه فصل ........................................................................................... ..................................71
فصل سوم: روش اجرایی تحقیق
 1-3 مقدمه ..............................................................................................................................73
2-3 روش تحقیق .....................................................................................................................73
3-3 جامعه آمار و حجم نمونه مورد تحقیق ...............................................................................74
4-3 نمونه و نمونه گیری...........................................................................................................75
5-3 برآورد حجم نمونه ...........................................................................................................75
6-3 معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات ..............................................................................75
      1-6-3 مصاحبه .................................................................................................................75
     2-6-3  پرسشنامه ................................................................................................................75
7-3 روایی و پایایی پرسشنامه ...................................................................................................77
8-3 خلاصه فصل ....................................................................................................................79
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آمار داده های تحقیق
  1-4 مقدمه ...........................................................................................................................81
2-4  داده .............................................................................................................................81
3-4  اطلاعات ......................................................................................................................81
4-4 سیستم های پردازش ......................................................................................................83
5-4 تجزیه و تحلیل داده ها ...................................................................................................83
6-4 جامعه آماری تحقیق ......................................................................................................84
تجزیه و تحلیل اطلاعات .................................................................................................94-84
فصل پنجم : نتیجه گیری ، پیشنهاد ها و محدودیت ها
مقدمه ....................................................................................................................................96
2-5 نتایج تحقیق ...................................................................................................................97
3-5 پیشنهادات .....................................................................................................................97
محدودیت  ها ......................................................................................... ..............................98

منابع فارسی:

  1- ابراهیمی ، اردشیر " بررسی عوامل موثر بر رشد دوره های کوتاه  مدت آموزشی مجتمع عالی آموزشی  و پژوهشی آذربایجان " ( پایان نامه کارشناسی ارشد ) ، ( کرج ، موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت ، 1384 )
2- امینی ، سیاوش " مسائل سنجش در تحقیقات اجتماعی  و بحثی درباره مقیاس گاتمن " ( تهران ، نامه پژوهشکده ، سری یک ، شماره یک ، 96-85، بهار 1375 )
3- ایران نژاد مهدی " روش های تحقیق در علوم اجتماعی " چاپ دوم ( تهران ، نشر مدیران 1382 )
4- اتسلندر ، پتر ، روشهای تجربی تحقیق اجتماعی " ترجمه بیژن کاظم زاده ، چاپ پنجم ، ( مشهد ،  معاونت فرهنگی استان قدس رضوی ، 1371 )
5- بک هارد ، ریچرد ، وندی پریتچارد " میدریت تحولات و نو آوری " ترجمه مهدی ایران نژاد  پایریزی ، ( تهران ، نشر مدیران ، 1387 ) 
6- بهان ، کیت ، هولمز ، دیانا ، " آشنایی با تکنولوژی اطلاعات " ترجمه مجید آذرخش ، جعفر مهرداد ، ( تهران ، سمت ، 1377 )
7- بهشتیان ، مهدی و حسین ابوالحسنی " سیستم های اطلاعاتی مدیریت " ( تهران ، شرکت پردیس 1387 )
8- پارکینسون و رستوم جی " مهارتهای مدیریت " ترجمه ایران نژاد پاریزی ، تهران ، نشر ازده، 1376 .
9- پاتنام ، رابرت و دیگران " سرمایه اجتماعی ، اعتماد ، دموکراسی و توسعه " به کوشش کیان تاجبخش ، ترجمه افشین خاکباز و حسن پویان ، ( تهران ، نشر شیرازه ، 1384).
10- جراحی ، محمد حسین " دولت الکترونیکی ،  فرصت ها ، چالش ها و روند آینده " ( تهران سایت اینترنتی همکاران سیستم ، 1383 )
11- حری ، عباس " آیین نگارش علمی " دبیر خانه هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور ( تهران ، چاپ سوم 1381 )
12- خاکی ، غلامرضا " روش تحقیق با رویکرد پایان  نامه نویسی " ( تهران ، انتشرات بازتاب 1382 )
13- دفت ، ریچاردال " تئوری . و طراحی سازمان " ترجمه علی پارسائیان و سید محمد  اعرابی ، ( تهران ، چاپ پژوهش فرهنگی ، 1377 )
14- دولان ، شیمون ال و محمد صائبی ، ( تهران ، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ، 1381 .
15- دیوید ، فرد آر " مدیریت استراتژیک" چاپ سوم ، ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی ، ( تهران ، دفتر پژوهشهای فرهنگی ، 1381 )
16- رابینز ، استیفن پی ، رفتار سازمانی " مفاهیم ، نظریه ها ، کاربرد ها " مترجمان ، علی پارسائیان و سید محمد اعرابی جلد اول ( تهران ، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی ، 1377 )
17- رضائیان ، علی ، " اصول مدیریت " ( تهران ، انتشارات سمت ، بهار 1376 )
18- رفیع پور ، فرامرز " کندوکاوها و پنداشته ها ، مقدمه ای بر روشهای  شناخت جامعه و تحقیقات اجتماعی " چاپ چهاردهم ( تهران ، نشر شرکت سهامی انتشار ، 1381 )
19-  رولی ، جینفر " مبانی سیستمهای اطلاعاتی " ترجمه زهرا سیف کاشانی ، نجیبه افنانی ، ( تهران ، سمت 1380 )
20- زاهدی ، شمس السادات  " تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها در مدیریت امور اداری صنعتی و بازرگانی " ( تهران ، انتشارات مروارید ، 1382 )
21- زاهدی شمس السادات ، " فن آوری اطلاعات و کنترل در عصر اینفوکراسی " مجموعه مقالات دومین همایش علمی و پژوهش  نظارت و بازرسی ، دانشکده مدیریت دنشگاه تهران ( تهران ، سازمان بازرسی کل کشور ، 1384 )
22- زرگر ، محمود ، "ا صول و مفاهیم فن آوری اطلاعات " ( تهران ، نشر بهینه ، 1384 )
23- سارو خانی ، باقر " روشهای تحقیق در علوم اجتماعی "( تهران ، نشر دیدار ، 1385 )
24- سرمد ، مرتضی و دیگران " روشهای تحقیق در علوم رفتاری " ( تهران ، نشر آگاه ، 1380 )
25- شرمر هورن ، جان ر و همکاران " مدیریت رفتار سازمانی " چاپ سوم ، ترجمه مهدی ایران نژاد پاریزی و دیگران ( تهران ، موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت ، 1380 )
26- صرافی زاده ، اصغر و علی علی پناهی " سیستمهای اطلاعات مدیریت " ( تهران ، موسسه انتشاراتی میر ، 1381 )
27- صرافی زده ، اصغر " فناوری طلاعات در سازمان ، IT مفاهیم و کاربرد ها " ( تهران ، انتشارات امیر ، 1383 )
28- طالقانی محمد " مهندسی و مدیریت اطلاعات " ( رشت ، نشر کتیبه گیل ، 1382 )
29- کاتر ، جان " رهبر تحول " ترجمه مهدی ایران نژاد پاریزی و مینو سلسله ( تهران ، موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت )
30- کستلز ، مانوئل " عصر اطلاعات " ترجمه احد علیقلیان ، افشین خاکباز و حسن چاوشیان ، ( تهران ، دفتر پژوهش و بررسیهای خبری ، 1386 )
31- کالینز ، جیمز چارلز و جری پوراس " ساختن برای ماندن " ترجمه فضل اله امینی ، ( تهران ، فرا ، 1380 )
32- کاوی ، استفان " هفت عادت مردان کامیاب " ترجمه یحیی شمس ( تهران ، نشر علمی ، 1377 ).
33- گاروین ، دیوید ، مایکل روبرتو ، مقاله " ناشنیده های تصمیم گیری" ترجمه پرستو معین الدینی ، ماهنامه گزیده مدیریت ، شماره 13 ، ( تهران ، فرا ، نشر مدیریت فردا ، دی 1380 )
34- گریک ، رابرت " ارهنمای دریافت گواهینامه 9000 ISO به روش آسان " ترجمه امیر حسین شریعت زاده ، ( مشهد ، گل آفتاب ، 1376 )
35- ماحوزی ، مهدی " گزارش نویسی و آئین نگارش " ( تهران ، نشر اساطیر ، 1380 )
36- مک لوید ، ریموند " سیستم های اطلاعات مدیریت " ترجمه مهدی جمشیدیان ، اکبر مهدی پور عطا آبادی ، دانشگاه اصفهان ( اصفهان ، سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان ، 1387 )
37- مومنی ، هوشنگ " سیستم های اطلاعاتی مدیریت MIS ( تهران ، اتحاد ، 1372 )
38- مولر ، جی اچ و کی اف ، شوسلر و اچ ال کاستنر ، " استدلال آماری در جامعه شناسی" ترجمه هوشنگ  نایبی ( تهران ، نشر نی ، 1387 )
39- مورهد ، گریفین " رفتار های سازمانی " ترجمه سید مهدی الوانی و غلامرضا معمار زاده ( تهران انتشرات مرورید ، 1380 )
40- میلر دلبرت " راهنمای سنجش در تحقیقات اجتماعی " ترجمه هوشنگ نایبی ( تهران ، نشر نی ، 1385 )
41- وتن ، دیوید ای و کیم اس کمرون " مهارتهای کسب قدرت و اعمال نفوذ " ترجمه محمد علی بابایی زکلیکی ( کرج ، ناشر موسسه تحقیقات  و آموزش مدیریت ، 1381 )
42- هرسی ، پال و کنت بلانچرد " مدیریت رفتار سازمانی ، کاربرد منابع انسانی " چاپ چهاردهم ترجمه علی علاقه بند ( تهران ، امیر کبیر ، 1381 )

 منابع انگلیسی

1.Curtin   et aIو 1998 ‘ Information  technology  ‘  the  breaking  wave ‘  Boston  ‘ Irvin; McGraw – Hill 
2.Mcleod  , Raymand , 1998 , Management  in  formation systems’ Seventh ed ‘ Newjersy ‘ prentise  Hall.
3. Kraft,  Donald ‘  Boyce , Bert  R’  Operations  research  for  libraries  and  information ‘ Journal  of  Government  In formation  - Volume  29 ‘  - September  - October , 2002.
4.Zwass, Valdimi ‘R’ Management  Information System , WM,C ,Brown 1992
5. (information society  commission  2003) www.isc ie/downloads /egovernment .
6.(kumar, 2002 ) www. Seas. Upenn . edu / meam100/sillies /IntAutoSlides.
7.(Green, 2001) www.aceproject. Org/ main /English / et/et76. htm
8.www.assresources. com  /papers/features /spradlin /spradlin 03052004 . html (spradlin )
9.www.adm. monash.edu.au/ community- sernices/ counselling  / selfhelp /decisions (stuski)
10.ww.jets. org/ programs  decision  (jets  team )

تعداد صفحه : 105 صفحه A4
نوع فایل : فایل word


محصولات مشابه


...هنـوز نظـری داده نشـده اسـت

پـاسـخ

موارد اجبـاری : نـام
نمایش داده نخواهد شـد موارد اجبـاری : ایـمیـل
: وب سـایـت
موارد اجبـاری : کد امنیتی
موارد اجبـاری : نـظــر


«تمامي فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است»